Patrons

Dr. Rajendra. A. Badwe
(Director, TMC)

Dr. A. K. D’cruz
(Director, TMC)

Dr. K. Sharma
(Director Academics, TMC)

Dr. Sudeep Gupta
(Deputy Director, ACTREC)

Chairmen

Dr. Roy Santosham
Organising Chairman, Synergy India 2017

Dr. Riccardo Lencioni
Co Chairman, Synergy-Miami (Mimai, USA)

Dr. Govindrajan Narayanan
Co Chairman, Synergy-Miami (Mimai, USA)

Synergy India 2017 - Executive Committee

Dr. Suyash Kulkarni (Mumbai)
Organising Secretary – Synergy India 2017

Dr. Nitin Shetty (Mumbai)
Treasurer – Synergy India 2017

Dr. Ashwin Polnaya (Mangalore)
Jt. Organising Secretary – Synergy India 2017

Advisory Board

Dr. Meenakshi Thakur
(Mumbai)

Dr. Bhavin Jhankaria
(Mumbai)

Dr. C. S. Pramesh
(Mumbai)

Dr. Gireesh Warawdekar
(Mumbai)

Dr. Hemant Deshmukh
(Mumbai)

Dr. J. P. Agarwal
(Mumbai)

Dr. Mahesh Goel
(Mumbai)

Dr. Sanjay Thulkar
(New Delhi)

Dr. Shailesh Shrikhande
(Mumbai)

Dr. Vimal Someshwar
(Mumbai)

Scientific Committee

Dr. Aniruddha Kulkarni
(Mumbai)

Dr. Bhawna Dev
(Chennai)

Dr. Diptiman Roy
(Mumbai)

Dr. Kranti Kumar Rathod
(Mumbai)

Dr. M. C. Uthappa
(Begaluru)

Dr. N. K. Shyamkumar
(Vellore)

Dr. Naveen Kalra
(Chandigarh)

Dr. Rahul Seth
(Mumbai)

Dr. Sanjay Baijal
(Gurugram)

Dr. Shivanand Gamangatti
(New Delhi)

Dr. Shuvro Roy-Choudhary
(Kolkata)

Dr. Vaibhav Jain
(Delhi)

Registration

Dr. Kunal Gala
(Mumbai)

Dr. Imran Salroo
(Mumbai)

Dr. Paresh Patel
(Mumbai)

Travel & Accommodation

Dr. Neeraj Shetty
(Mumbai)

Dr. Raghunath Nagvekar
(Mumbai)

Dr. Rahul Chivate
(Mumbai)

Hospitality Committee

Dr. Amit Janu
(Mumbai)

Dr. Jigar Aiya
(Mumbai)

Dr. Tejas Dharia
(Mumbai)

Trade Exhibition Committee

Dr. Darshan Jain
(Mumbai)

Dr. Prashant Gite
(Mumbai)

Dr. Sushil Patil
(Mumbai)

Dr. Vishal Bakre
(Mumbai)

Digital Networking

Dr. Kourabhi Zade
(Mumbai)

Dr. Obiora Ajuluchukwu
(Mumbai)

Dr. Pankaj Goyal
(Mumbai)

Dr. Rozil Gandhi
(Mumbai)